نمایندگی فروش در استان گلستان


 نشانی: گرگان - خیابان شهید رجائی - 30 متری رسالت - رو به روی شهرک شهروند ـ مبلمان اداری آروین محیط
 نام صاحب نمایندگی: مجید دهقان
 تلفن: 017 - 324 324 11
 دورنگار (فکس): 017 - 324 325 74