گالری اول

نمایشگاه" ٢٩درجه و ٣٦ دقیقه" 

اولین گالری الوند از تاریخ ٢٩ فروردین الی ٢ اردیبهشت ماه 1396 در شوروم میرداماد برگزار گردید.
در این گالری که با موضوعیت ایران زمین بود آثار هنرمندان ذیل به نمایش در آمد:
٣ اثر از استاد محمود جانشاهی . (آثار حجمی)

١٤ اثر آبرنگ از استاد مرتضی عابدی . ( تابلوهای نقاشی)

 ٦ اثر از استاد حمید سیادت . (مبلمان)